Garanti

Huawei Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") intygar och garanterar att kundens enhet och dess tillbehör vid normal användning under garantitiden är fri från fel, felaktig eller sämre utförande i material och design. För kunden gäller denna garanti under följande villkor:

1. I den utsträckning det är tillåtet enligt lokala lagar och förordningar är huvudprodukten garanterad under tjugofyra (24) månader, batteri och laddare under sex (6) månader och hörlurar tre (3) månader. Denna period börjar från tidpunkten för aktivering/inköp av produkten.

2. Under garantiperioden kommer Huawei eller kompetent, auktoriserad serviceverkstad att reparera eller byta ut, enligt beslut av Huawei, produkten eller relevanta delar i händelse av att produkten visar sig vara defekt. Den reparerade produkten eller produkten/delarna som tillhandahålls som ersättning för den defekta produkten/delen ska vara felfri. Köparen eller tillträdande ägare ("Konsument") ska ej betala (oavsett om det är reservdelar, arbete eller på annat sätt) reparationen eller utbytet av en defekt produkt eller dess delar under garantiperioden. Alla utbytta delar, kort eller utrustning ska bli Huawei egendom.

3. Garantin för en reparerad eller utbytt produkt/del ska sträcka sig under den återstående garantiperioden för den reparerade produkten eller dess ersättare.

4. På begäran från Huawei, kan Konsumenten åläggas att tillhandahålla inköpskvitto eller annan dokumentation om upplysningar om datum och plats för köpet.

5. Denna garanti täcker inte skador som orsakats av:

a. Normalt slitage av utrustningen.
b. En onormal eller ovanlig användning av utrustningen.
c. Demontering, reparation eller ändring som genomförs utan tillstånd.
d. Missbruk, vårdslöshet eller olycka oavsett orsak.
e. Defekter eller skador till följd av felaktig testning, drift, underhåll, installation, eller någon ändring eller modifiering.
f. Defekter eller skador på grund av spill av mat eller vätska, korrosion, rost eller användning av fel spänning.
g. Repor eller skador på plastytor och alla andra utvändigt exponerade delar som beror på normal kundanvändning.

6. Denna garanti blir ogiltig i någon av följande händelser:

a. Om serienumret eller garanti-sigillen på utrustningen har förstörts eller tagits bort.
b. Om något villkor i denna garanti har ändrats eller modifierats på något sätt utan skriftligt medgivande från Huawei.
c. Utan inköpsbevis/kvitto.

7. Denna garanti gäller endast för de hårdvarukomponenter i produkten som ursprungligen levererades och gäller inte för någon programvara eller annan utrustning.

8. Huawei kan inte hållas ansvarig för skada eller förlust av program, data eller flyttbara lagringsmedia som du inte säkerhetskopierat.

9. Med undantag för den uttryckliga garanti som anges ovan, ger Huawei ingen annan uttrycklig eller underförstådd garanti i samband med produkten eller dess lämplighet för ett visst ändamål eller andra. I den utsträckning som det är tillåtet enligt lokala lagar och förordningar, är Huawei inte ansvarig för förlust av användning av produkten, besvär, förlust eller andra följdskador till följd av användningen av produkten Huawei, oförmågan att använda produkten eller brott mot uttrycklig eller underförstådd garanti.

Kommentarer