Garantiebeleid

Huawei Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") verklaart en garandeert dat, onder normale gebruiksvoorwaarden en gedurende de garantieperiode, het Product en de bijbehorende accessoires geen fouten bevatten, niet ondeskundig werden ontworpen en geen materialen van minderwaardige kwaliteit bevatten. Deze garantie is voor de Klant onderhevig aan de volgende voorwaarden:

1. In de mate als krachtens de lokale wet- en regelgeving is toegestaan, is deze productgarantie gedurende vierentwintig (24) maanden geldig voor de hoofdunit, zes (6) maanden voor de batterij en lader en drie (3) maanden voor hoofdtelefoons. Deze periode gaat in op het moment van activering/aankoop van het product.


2. Tijdens de garantieperiode zal Huawei of het bevoegde en erkende servicecentrum, naar eigen goeddunken van Huawei, het Product of enige relevante onderdelen ervan repareren of vervangen indien het product gebreken vertoont. Het gerepareerde Product/onderdeel als vervanging voor een defect Product/Onderdeel mag geen gebreken vertonen. De reparatie of de vervanging van een gebrekkig product tijdens de garantieperiode wordt niet aangerekend aan de koper van het Product of zijn/haar begunstigde (hierna de "Consument"). Alle vervangen onderdelen, kaarten en apparatuur worden eigendom van Huawei.


3. De garantie op een gerepareerd of vervangen Product/onderdeel zal voor de Klant gedurende de resterende garantieperiode van het herstelde Product of de vervanging hiervan doorlopen.

4. Op verzoek van Huawei kan de Consument worden verzocht om een aankoopbewijs of andere documentatie of informatie te verstrekken met gegevens over de datum en plaats van aankoop.

5. Deze garantie dekt geen schade die het gevolg is van:

a. normale slijtage van het materiaal.
b. een anormaal of ongewoonlijk gebruik van het materiaal.
c. een demontage, reparatie of wijziging die zonder toestemming werd uitgevoerd.
d. misbruik, nalatigheid of een incident, hoe dan ook veroorzaakt.
e. ongepast testen, gebruik of onderhoud of ongepaste installaties of wijzigingen.
f. lekkage en morsen van voedsel en vloeistoffen, corrosie, roest of het gebruik van de verkeerde spanning.
g. normaal gebruik dat krassen of schade aan oppervlaktes in kunststof of andere extern zichtbare onderdelen heeft veroorzaakt.

6. Deze garantie vervalt in de hierna volgende situaties:

a. indien het serienummer of de garantiezegel werd beschadigd of verwijderd.
b. indien een van de voorwaarden van dit garantiebeleid werden gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Huawei.
c. bij het gebrek aan een aankoopbewijs.

7. Deze garantie is alleen van toepassing op de apparatuuronderdelen van het Product (hardware) waarover het Product oorspronkelijk beschikt en geldt niet voor software of ander materiaal.

8. Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan of het verlies van programma's, gegevens of verwijderbare geheugenmedia indien geen back-up van gegevens werd gemaakt.

9. Met uitzondering van de hierboven beschreven uitdrukkelijke garantie, verleent Huawei geen andere uitdrukkelijke noch impliciete garantie met betrekking tot het product of de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of andere. In de mate als krachtens de lokale wet- en regelgeving is toegestaan, is Huawei niet aansprakelijk voor verlies van gebruik van het product, hinder, verlies of andere gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het product, het onvermogen om het product te gebruiken of de schending van de uitdrukkelijke of impliciete garantie.

Opmerkingen