vMall en de Richtlijn betreffende de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA of ook wel gekend als WEEE)

vMall is voorstander van recycling en het verwerken en behandelen van elektronisch afval. We voeren strikte beleidslijnen uit om te garanderen dat onze producten en hun verpakking volledig in overeenstemming zijn met alle wettelijke eisen van elke lokale overheid waarmee we zaken doen. Dit omvat conformiteit met de AEEA- en RoHS-richtlijnen die zijn vastgesteld door de Europese Unie (EU).

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Om aan de Richtlijn te voldoen, gaat vMall als volgt te werk:

vMall registreert, waar van toepassing, en volgens de voorschriften die gelden in de EU, vMall-producten die onder deze AEEA-richtlijn vallen bij de nationale autoriteiten.

vMall werkt samen met verwerkingsinstallaties en overheidsagentschappen om informatie te verschaffen die tot een succesvolle verwerking van AEEA moet leiden.

vMall verstrekt informatie aan hergebruikcentra, verwerkingsinstallaties en recyclingfaciliteiten over nieuwe elektrische en elektronische apparatuur zoals vereist door elk EU-land en conform de AEEA-richtlijn. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met vMall via contactus@vmall.eu.

Bij het ontwerp van elektrische en elektronische apparatuur die onder de AEEA-richtlijn valt, wordt bij vMall rekening gehouden met de eisen die worden gesteld op het vlak van recycling, hergebruik en afvalbeheer.

Producten van vMall die onderhevig zijn aan de AEEA-richtlijn, krijgen conform de Europese Standaard EN 50419 een stempel of etiket met het AEEA-symbool.

De Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur maakt nu deel uit van EU-wetgeving. Met deze wetgeving wordt ernaar gestreefd om fabrikanten te laten betalen voor het ophalen, verwerken en terugwinnen van het afval uit elektrische en elektronische apparatuur. Dit impliceert dat distributeurs van dergelijke producten zoals online retailers hun consumenten de mogelijkheid moeten geven om afgedankt materiaal gratis terug te zenden.

Het aantal AEEA dat wordt weggegooid neemt elk jaar met zo’n 5% toe, waarmee het de snelst groeiende afvalstroom is in de EU.

Het merendeel van de AEEA komt terecht op een stortplaats, waar het lood en andere gifstoffen bodem- en waterverontreiniging kunnen veroorzaken. Dit kan leiden tot ongunstige gevolgen voor de natuurlijke leefomgeving, fauna en de volksgezondheid.

Veel van de elektrische apparatuur die wordt weggegooid kan worden gerepareerd of gerecycled. Hierdoor kunnen eindige natuurlijke hulpbronnen worden behouden en wordt de impact op het milieu en de gezondheid door het storten van elektronische apparatuur verkleind.

Er is ook een rol weggelegd voor leveranciers van nieuwe elektrische en elektronische apparatuur (EEE) om het aantal AEEA dat op stortplaatsen terechtkomt te verlagen. Krachtens deze maatregelen is vMall verplicht om AEEA op overeenkomstige basis gratis terug te nemen wanneer klanten nieuwe elektrische of elektronische apparatuur aankopen bij vMall.

Wanneer een klant bijvoorbeeld een nieuwe mobiele telefoon bij ons aankoopt, zullen we hun oude mobiele telefoon terugnemen en er ons op een veilige manier van ontdoen en hiermee voorkomen dat het oude toestel op een stortplaats terechtkomt.

Consumenten moeten hun AEEA binnen 28 dagen na aankoop van hun nieuwe toestel naar ons terugzenden.

Voor alle toestellen die op onze website werden aangekocht, aanvaarden we het oude toestel binnen 28 dagen indien het oude item samen met aankoopbewijs van het nieuwe toestel naar het distributiecentrum wordt gezonden op het volgend adres: C/O Data Select, 136 Edinburgh Avenue, Slough, United Kingdom, SL1 4SS.

In het kader van de AEEA-richtlijn moet alle nieuwe elektronische apparatuur nu worden gemarkeerd met een symbool met een doorgestreepte vuilnisbak.

Goederen met dit symbool werden na 13 augustus 2005 geproduceerd en mogen, opdat ze kunnen worden gerecycled, niet samen met het reguliere afval worden weggegooid.

Belangrijke informatie voor particuliere huishoudens:

AEEA van particuliere huishoudens omvatten AEEA afkomstig uit particuliere huishoudens, maar ook AEEA afkomstig uit commerciële, industriële, institutionele en andere bronnen aangezien de aard en de hoeveelheid ervan gelijkaardig zijn aan die van particuliere huishoudens.

Het AEEA-etiket of de AEEA-stempel geven aan dat familieleden en gasten van een particulier huishouden verantwoordelijk zijn om AEEA naar behoren in te zamelen en weg te gooien. Producten met het desbetreffende symbool mogen niet samen met het reguliere afval worden weggegooid. AEEA moeten afzonderlijk worden bewaard en naar een aangewezen inzamelpunt worden teruggestuurd voor demontage, recyclering en/of hergebruik. In bepaalde gevallen kunnen producten met het AEEA-symbool teruggezonden worden naar de plaats van aankoop.

Indien AEEA door huishoudens op een correcte wijze worden ingezameld en verwijderd, worden natuurlijke hulpbronnen (door hergebruik en recycling) bewaard en de gezondheid van het milieu en de mens beschermd.

In sommige gevallen kunnen strafmaatregelen worden opgelegd door uw stad, gemeente of EU-land indien er niet correct wordt omgegaan met AEEA.

Voor nadere informatie met betrekking tot alle mogelijkheden om zich te ontdoen van AEEA kunt u terecht bij uw lokaal gemeentekantoor, en/of afvaldienstverlener. U kunt eventueel ook meer informatie vinden over het inzamelen en recyclen van afval en AEEA op het portaal van de Belgische of Nederlandse overheid.

Opmerkingen